Stadgar

Inledning
En lokal kennelklubb är en del av en länsklubb
som tillsammans med länsklubbar,
specialklubbar, genom särskilt tecknade
avtal anslutna klubbar och ungdomsklubb
utgör Svenska Kennelklubben (SKK) –
hundägarnas riksorganisation – och är liksom
de andra organisationerna inom SKK
en ideell förening.
En länsklubb har en samordnande roll för
alla medlemsorganisationer i SKK inom
länsklubbens geografiska område.
Lokalklubb är beteckningen för en lokal
kennelklubb som utgör en del av en länsklubb.
Lokalklubben ska agera för länsklubbens
och lokalklubbens gemensamma mål
inom ett avgränsat geografiskt område, om
vilket länsklubbens styrelse fattat beslut.
Länsklubbens styrelse fattar beslut om att
bilda en lokalklubb.
Av lokalklubbens namn ska det geografiska
området framgå (kommun, kommundel
eller motsvarande). I lokalklubbens namn
ska ordet kennelklubb förekomma.
Lokalklubbens verksamhet regleras dels av
stadgar för lokalklubb, dels i lämpliga delar
stadgar för länsklubb, stadgar för SKK samt
SKKs regler och riktlinjer samt av länsklubben
fattade beslut.
§ 1 Mål
För lokalklubb, länsklubb och SKKs övriga
medlemsorganisationer gäller det gemensamma
målet att kontinuerligt skapa goda
förutsättningar för hund, hundägaren och
hundägandet genom att:
• Att främja och utveckla goda former av
hundsport.
• Att väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
• Att informera och sprida kunskap om
hundens beteenden, dess fostran, utbildning
och vård.
• Att bevaka och arbeta med frågor, som
har ett allmänt intresse för hundägaren
och hundägandet.
• Att skapa och bevara goda relationer
mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.
§ 2 Verksamhet
Lokalklubben har en sammanhållande verksamhet
inom sitt geografiska område. För
att nå det uppsatta målet ska lokalklubb i
samråd med länsklubbens styrelse:
1. Informera och sprida kunskap om SKK,

mål, organisation och arbetsformer.
2. Ge medlemmarna service och stöd i arbetet
med hunden samt bevaka och arbeta
med frågor som har allmänt intresse för
hundägaren och hundägandet.
3. Ordna egna aktiviteter och medverka i
länsklubbens lokala aktiviteter.
4. Samarbeta med i området verkande
medlemsorganisationer inom SKK och
därmed underlätta för hundägaren och
hundägandet i relationerna med myndigheter,
institutioner och andra samhällsfunktioner
på det lokala planet.
5. Medverka vid länsklubbens officiella
utställningar, lydnadsprov och tävlingar.
6. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning.
7. Utbilda förtroendevalda samt funktionärer
till de verksamheter som klubben
bedriver.
§ 3 Medlemskap
Moment 1 Lokalklubb
Lokalklubb är medlemsorganisation i länsklubb.
Länsklubb är medlemsorganisation
i SKK.
Lokalklubb har rätt att skriftligen till länsklubben
begära att få upphöra som medlem
i organisationen. Länsklubbens styrelse kan
besluta att lokalklubben ska upphöra om
klubben:
• Har låg aktivitet.
• Har få medlemmar.
• Inte utövar den stadgeenliga verksamheten.
• Åsidosätter bestämmelser och föreskrifter
utfärdade av SKK.
• I övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt
de stadgar som gäller för klubben.
Länsklubbens styrelse kan även besluta att
lokalklubben ska upphöra om klubben
handlar på sätt som är ägnat att skada eller
motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas
mål och verksamhet, eller att
skada medlemmarnas eller allmänhetens
förtroende för SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer.
Innan beslut om lokalklubbs upphörande
fattas av länsklubbsstyrelsen ska länsklubbens
och lokalklubbens revisorer ha beretts
tillfälle att yttra sig liksom lokalklubbens
styrelse.
Moment 2 Lokalklubbsmedlem
Enskild person kan bli medlem i lokalklubb.
Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om
medlemskap kan inom ett år upphävas av
SKK.
Länsklubbens styrelse kan i samråd med
lokalklubbens styrelse bevilja medlemskap
i lokalklubben för person som inte är bosatt
inom lokalklubbens geografiska område.
Lokalklubbsmedlem ska följa SKKs stadgar,
regler och riktlinjer samt vårda de hundar
medlemmen har ansvar för i enlighet med
beprövad erfarenhet, så att någon befogad
anmärkning mot hundhållningen inte kan
göras av kennelkonsulent eller annat behörigt
kontrollorgan.
Medlemskap i lokalklubben upphör om
medlem begär sitt utträde ur lokalklubben,
inte inom föreskriven tid betalar sin
medlemsavgift eller blir utesluten ur lokalklubb,
länsklubb, specialklubb, avtalsansluten
klubb eller ungdomsklubb genom beslut
av Disciplinnämnden.
Medlem i lokalklubb, länsklubb, specialklubb,
avtalsansluten klubb eller ungdomsklubb som uteslutits genom beslut av
Disciplinnämnden får inte åter antas som
medlem annat än efter tillstyrkan av Disciplinnämnden.
Den som begärt utträde ur
någon eller några av nämnda klubbar, efter
det att han/hon anmälts till Disciplinnämnden,
bör inte återtas som medlem annat än
efter Disciplinnämndens tillstyrkan.
Person som är anställd inom någon del av
SKK-organisationen kan inte väljas som
ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté
eller motsvarande för den del av
organisationen anställningen avser. Sådan
person kan inte heller väljas som delegat
till Kennelfullmäktige.
§ 4 Medlemsavgift
Lokalklubbsmedlem ska årligen till lokalklubben
betala medlemsavgift med det
belopp som ordinarie lokalklubbsårsmöte
fastställer.
För de avgifter lokalklubben ska betala till
länsklubben, enligt stadgar för länsklubb,
svarar lokalklubben.
§ 5 Verksamhetsår och
mandatperiod
Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår
ska vara kalenderår.
Med mandatperiod för personer som väljs
enligt stadgarna avses i dessa stadgar tiden
från det lokalklubbsårsmöte, vid vilket
valet skett, till och med det årsmöte som
mandatperioden avser.
§ 6 Organisation
Moment 1
Den lokala organisationen består av:
• Lokalklubbsårsmöte
• Lokalklubbsstyrelse
• Revisorer
• Valberedning
§ 7 Lokalklubbsårsmöte
Lokalklubbsårsmöte är lokalklubbens högsta
beslutande organ utom i de ärenden där annat
föreskrivs i Stadgar för länsklubb eller
i SKKs stadgar.
Moment 1
Vid lokalklubbsårsmötet har medlem yttrande-,
förslags- och rösträtt.
Varje medlem har en röst från och med det
år under vilket han/hon fyller 16 år.
Moment 2 Ordinarie lokalklubbsårsmöte
Ordinarie lokalklubbsårsmöte ska hållas
varje år senast 14 dagar före länsklubbens ordinarie
länsklubbsårsmöte. Tid och plats för
mötet fastställs av lokalklubbsstyrelsen.
Kallelse till ordinarie lokalklubbsårsmöte
ska senast 14 dagar före mötet vara utlyst
i lokalklubbens medlemstidning och/eller
ske genom personligt meddelande till de
medlemmar som finns upptagna i senast
tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen
svarar lokalklubbsstyrelsen.
Senast sju dagar före ordinarie lokalklubbsårsmöte
ska minst ett exemplar av följande
handlingar finnas tillgängliga för medlem
i lokalklubben på tid och plats som styrelsen
fastställer. I kallelsen ska anges var
handlingarna finns tillgängliga och från
vilket datum.
• Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse
och årsbokslut med balans- och
resultaträkningar.
• Revisorernas berättelse.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan
och budget.• Valberedningens förslag.
• Uppgift om de övriga ärenden som ska
behandlas enligt denna paragraf, moment
2 punkt 16.
Ordinarie lokalklubbsårsmöte öppnas av
lokalklubbens ordförande eller av annan
person som styrelsen utser.
Vid ordinarie lokalklubbsårsmöte ska följande
ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollföring
vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
förutom av medlem och av personer
enligt § 7 moment 3 i dessa stadgar.
6. Frågan om lokalklubbens medlemmar
blivit stadgeenligt kallade.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
med balans- och resultaträkning
samt revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
samt beslut om uppkommen vinst
eller förlust.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
som godkänts av länsklubbsstyrelsen.
11. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
för kommande verksamhetsår samt
beslut om medlemsavgift för lokalklubbens
medlemmar.
12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter
och suppleanter i styrelsen samt val av
ordförande, vice ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter enligt § 8
moment 2 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
13. Val av en revisor och en revisorsuppleant
enligt § 9.
14. Val av ledamöter i valberedning samt utseende
av sammankallande enligt § 10.
15. Beslut om omedelbar justering av punkterna
12–14.
16. Övriga ärenden som av lokalklubbsstyrelsen
hänskjutits till lokalklubbsårsmötet
eller som av medlem anmälts till styrelsen
för behandling på mötet.
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig
och ha inkommit till styrelsen senast tre
veckor innan mötet hålls. Till ärendena
ska styrelsen avge utlåtande och förslag till
beslut.
Väcks vid ordinarie lokalklubbsårsmöte
förslag i ett ärende som inte finns upptaget
under punkt 16 kan, om mötet så beslutar,
ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut.
Eventuell reservation mot årsmötets beslut
i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den
underskrivna reservationen ska lämnas till
mötesordförande och av denne anmälas
innan mötet förklaras avslutat.
Ordinarie lokalklubbsårsmöte avslutas av
lokalklubbens ordförande eller vid dennes
frånvaro, av årsmötets ordförande.
Moment 3 Närvarorätt
Vid lokalklubbsårsmöte äger följande personer
rätt att närvara och har rätt att yttra
sig men inte rätt att delta i beslut. De har
också rätt att i protokollet få antecknat en
mot beslut avvikande mening.• Ledamot och suppleant i länsklubbens
styrelse.
• Av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald
ordförande för mötet.
• Av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald
revisor och revisorsuppleant.
• Av länsklubbens styrelse utsedd revisor.
Är någon ovan nämnd person medlem i
lokalklubben gäller för denne samma som
för annan medlem.
Lokalklubbsstyrelsen får bjuda in gäster
till lokalklubbsårsmöte. Gästerna har rätt
att närvara under förhandlingarna om
lokalklubbsårsmötet inte beslutar annat.
Lokalklubbsårsmötet kan medge gäster rätt
att yttra sig under pågående förhandling.
Moment 4 Extra lokalklubbsårsmöte
Extra lokalklubbsårsmöte ska hållas:
• om vald eller av länsklubbsstyrelsen utsedd
revisor i förening så yrkar,
eller:
• om minst en tredjedel av lokalklubbens
medlemmar så yrkar.
Lokalklubbsstyrelsen kan kalla till extra
lokalklubbsårsmöte om styrelsen bedömer
att särskilda skäl finns.
Yrkande om extra lokalklubbsårsmöte ska
vara skriftligt och ställt till lokalklubbsstyrelsen
samt innehålla uppgift om det
ärende eller de ärenden som ska tas upp till
behandling samt skäl till yrkandet.
Extra möte ska hållas inom 90 dagar från den
dag då yrkande inkom till styrelsen. Tid och
plats för extra möte bestäms av styrelsen.
Kallelse till extra lokalklubbsårsmöte med
uppgift om det eller de ärenden som
ska tas upp till behandling ska senast 14
dagar före mötet vara utlyst i lokalklubbens
medlemstidning och/eller ske genom
personligt meddelande till de medlemmar
som finns upptagna på senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen svarar
lokalklubbsstyrelsen.
Moment 5 Röstning
Röstlängd för lokalklubbsårsmötet upprättas
på grundval av vid mötet gällande
medlemsförteckning.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning
sker som regel öppet.
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar
om någon medlem begär detta. Röstsedeln
ska innehålla maximalt det antal namn som
ska väljas.
I annat ärende än val kan röstning med
slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar
och om lokalklubbsårsmötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som
erhåller flest röster.
Om antalet röster blir lika vid röstning
med slutna sedlar avgörs ärendet genom
lottning.
Vid lika röstetal i ärende där röstning med
slutna sedlar inte sker gäller den mening
som stöds av tjänstgörande ordförande
under förutsättning att denne är medlem
i lokalklubben. I annat fall avgörs ärendet
genom lottning.
§ 8 Lokalklubbsstyrelse
Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter
handläggs av en lokalklubbsstyrelse som
väljs vid ordinarie lokalklubbsårsmöte.
Moment 1 Styrelsens organisation
Lokalklubbsstyrelsen ska bestå av ordförande,
vice ordförande, högst åtta men minsttre övriga ordinarie ledamöter samt minst
en och högst fyra suppleanter.
Moment 2
Ordinarie lokalklubbsårsmöte väljer årligen
ordförande för ett år, vice ordförande för två
år, halva antalet ordinarie ledamöter för två
år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet
vid ordinarie lokalklubbsmöte har visat
eller, om röstetal saknas, enligt beslut av
lokalklubbsstyrelsen.
Endast den som är medlem i lokalklubben
kan väljas till ordinarie ledamot och
suppleant.
Året räknas i detta avseende från ett ordinarie
lokalklubbsårsmöte till och med nästkommande
ordinarie lokalklubbsårsmöte.
Lokalklubbsstyrelsen har rätt att adjungera
person eller personer. Denne eller dessa
har yttranderätt men inte rätt att delta i
beslut.
Lokalklubbsstyrelsen får inom sig utse ett
arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer
eller arbetsgrupper för att sköta de
arbetsuppgifter som styrelsen angett.
Lokalklubbsstyrelsen har sitt säte i den
kommun där klubben är upptagen i myndigheternas
föreningsregister.
Moment 3
Lokalklubbsstyrelsen sammanträder efter
kallelse från ordförande eller, vid förhinder
för denne, från vice ordförande.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger
per kalenderår.
Vid styrelsesammanträde ska protokoll
föras.
Lokalklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga
ledamöter är kallade och fler än hälften
av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den
mening som får flest röster. Om röstetalet
är lika gäller den mening som stöds av
tjänstgörande ordförande.
Lokalklubbsstyrelsen kan i frågor av brådskande
natur fatta beslut genom telefonsammanträde,
e-post eller motsvarande.
Moment 4 Konstituerande styrelsesammanträde
Konstituerande styrelsesammanträde ska
hållas i anslutning till ordinarie lokalklubbsårsmöte.
Vid sammanträdet ska följande
ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Beslut om protokollförare.
3. Beslut om justerare.
4. Beslut om firmatecknare.
5. Beslut om arbetande utskott, AU, till
nästa ordinarie styrelsemöte.
6. Beslut om nästa möte.
7. Mötets avslutande.
Moment 5 Styrelsens uppdrag
Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom vad som
sägs i stadgar för länsklubb, SKKs regler och
riktlinjer och i övrigt i dessa stadgar:
• Inom eller utom sig utse sekreterare.
• Inom eller utom sig utse kassör.
• Bereda ärenden som ska behandlas av
lokalklubbsårsmöte.
• Verkställa av lokalklubbsårsmöte fattade
beslut.
• Genomföra de uppdrag lokalklubbsårsmöte
gett styrelsen.• Ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv
och korrespondens.
• Senast 31 januari, årligen insända komplett
medlemsförteckning per den 31
december till länsklubben.
• Senast tre veckor före ordinarie lokalklubbsårsmöte
avlämna styrelsens verksamhetsberättelse
samt årsbokslut med
balans- och resultaträkningar till revisorn
och till länsklubbens styrelse.
• Avge yttrande över ärenden som överlämnats
till lokalklubben av länsklubbens
styrelse.
• Omedelbart efter justering av protokollet
från styrelsesammanträde skicka ett
exemplar till länsklubbens styrelse.
• Senast en månad efter ordinarie lokalklubbsårsmöte
lämna länsklubben uppgift
om styrelsens sammansättning och om
viktigare funktioner utanför styrelsen.
• I övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter.
§ 9 Revisorer
Lokalklubbens balans- och resultaträkning
samt styrelsens förvaltning av lokalklubbens
angelägenheter ska årligen granskas av en av
ordinarie lokalklubbsårsmöte vald revisor
tillsammans med en av länsklubbsstyrelsen
utsedd revisor. Lokalklubbens styrelse ska
ha tillgång till revisorernas berättelse före
ordinarie lokalklubbsårsmöte.
Revisor och revisorsuppleant väljs för en
tid av ett år. Med ett år menas tiden från
det lokalklubbsårsmöte då val har skett till
och med det därpå kommande ordinarie
årsmötet.
Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar
som före ordinarie lokalklubbsårsmöte
sänds till medlemmarna, eller på annat
sätt vara tillgänglig för dessa.
Ordinarie revisorer har rätt att begära att
få närvara vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden.
Ordinarie revisorer ska få protokoll från
lokalklubbsstyrelsens sammanträden.
Lokalklubbens revisor i förening med av
länsklubbsstyrelsen utsedd revisor har rätt
att yrka att ett extra lokalklubbsårsmöte
ska hållas.
§ 10 Valberedning
Lokalklubbsårsmötets valberedning ska
förbereda de val som stadgemässigt ska ske
vid ordinarie lokalklubbsårsmöte. För valberedningens
arbete fastställer lokalklubbsårsmötet
ansvar och befogenheter.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter,
varav en ska vara sammankallande. Mandatperioden
för sammankallande ska vara
ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande
samt en ledamot ska väljas vid
varje lokalklubbsårsmöte.
Valberedningen har rätt att efter framställan
vara representerad vid sammanträde i
lokalklubbsstyrelsen.
Valberedningens sammankallande ska få
protokoll från lokalklubbsstyrelsens sammanträden.
§ 11 Protokoll
Protokoll ska föras vid lokalklubbsårsmöte
samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden.
Protokollen ska återge de ärenden som behandlats
och de beslut som fattats och ska
vara justerade av tjänstgörande ordförande
och av vald eller valda justerare.Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen enligt ovan ska arkiveras i
enlighet med Centralstyrelsens utfärdade
riktlinjer.
§ 12 Samråd
Samråd ska ske mellan länsklubben och
lokalklubben samt mellan lokalklubben
och övriga medlemsorganisationer som
ingår i SKK inom lokalklubbens geografiska
område, så att det gemensamma målet för
länsklubben och lokalklubben uppnås.
§ 13 Force Majeure
SKK eller medlemsorganisation som på
grund av omständighet som den inte kunnat
råda över såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut,
naturkatastrof, eldsvåda, fel eller
försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin klubbverksamhet
på det sätt som planerats, är inte skyldig att
återbetala erlagda avgifter som avser sådant
evenemang. SKK eller medlemsorganisation
äger således rätt att behålla del av eller hela
den avgift som inbetalats för icke genomfört
evenemang till täckande av uppkomna
kostnader. Medlemsorganisations beslut
att behålla inbetald avgift kan överklagas
till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt
äger SKK eller medlemsorganisation rätt
att begära betalning av avgift för icke genomfört
evenemang av den som inte redan
erlagt avgiften.
SKK eller medlemsorganisation svarar
inte för skador eller direkta eller indirekta
kostnader som någon åsamkas på grund
av icke genomfört evenemang. Inte heller
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär
inom SKK eller medlemsorganisation som
fattat beslut om sådant evenemang svarar
för skador eller direkta eller indirekta
kostnader.
§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar för lokalklubb
ska handläggas enligt § 7 moment
2 punkt 16.
Förslag till ändring av stadgar ska vara
skriftligt och ska av länsklubben skickas till
SKK senast den 1 november året före det år
då ordinarie Länsklubbsfullmäktige hålls.
Centralstyrelsen ska yttra sig över förslaget
till ordinarie Länsklubbsfullmäktige. Beslut
om ändring av stadgar för lokalklubb fattas
av ordinarie Länsklubbsfullmäktige.
§ 15 Upphörande av lokalklubb
Lokalklubben kan begära att få upphöra
hos länsklubbens styrelse. Sådan begäran
ska vara beslutad på lokalklubbens ordinarie
lokalklubbsårsmöte och med tre fjärdedels
majoritet av de närvarande röstberättigade.
Länsklubbens styrelse fattar beslut om lokalklubbens
upphörande.
Vid upphörande av lokalklubb som medlemsorganisation
i SKK ska klubbens
tillgångar överlämnas till länsklubben för
att användas för verksamhet inom lokalklubbens
geografiska område enligt lokalklubbens
sista årsmötesbeslut.

 

Kommentera